Pwerdy-Powerhouse - News Story
 

21/05/2022

Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad. Ar ôl symud yn ôl yn ddiweddar i Gymru o Ogledd Swydd Efrog  lle daeth yn adnabyddus fel 'yr artist ysguboriau,' mae Sue wedi bod yn brysur yn archwilio treftadaeth amaethyddol yr ardal, y pethau sy’n debyg ac yn wahanol i Lynnoedd Swydd Efrog. Eglura Sue 'does dim llawer o Sieidiau Gwartheg (Cow ‘Us yw’r term ar lafar) yma, na’r ysguboriau cerrig sy’n gyffredin yn Nyffrynnoedd Swydd Efrog, ond dw i wrth fy modd â’r Siediau Gwair, y moch Cymreig a’r ffaith nad oes llawer o waliau cerrig sych, oedd yn cymryd llawer o amser i’w peintio!  Rwyf hefyd wedi fy synnu ac yn hynod ddiolchgar am y croeso gan y gymuned amaethyddol, sydd wedi cefnogi fy ymchwil ac wedi rhoi help mawr i mi allu cynnal yr arddangosfa hon'.

Pan gyrhaeddodd Sue fis Mai cafodd groeso cynnes gan Teiffi Evans a alwodd heibio i gyfarfod Sue a'i theulu ar ôl iddynt symud i Faesllyn. Fel y dywedodd Teiffi 'gall llawer ddigwydd dros baned o de a sleisen o gacen' oherwydd estynnodd wahoddiad i Sue ddod draw i'w fferm a gwneud astudiaethau o'i dda byw fel rhan o'i hymchwil ar gyfer yr arddangosfa hon. Fe’i dysgodd am y llinach hir o foch Cymreig yr oedd ef a'i deulu wedi'u bridio ers blynyddoedd ac am y gwartheg y mae'n eu bridio hefyd. Yn fuan, roedd ffermwyr eraill yn ymddiddori yn yr hyn yr oedd Sue yn ceisio ei wneud, cafodd wahoddiad gan ei chymydog a'i ffrind Norman Smart i'r arwerthiant gwartheg yng Nghastellnewydd Emlyn. Mae'r ymgynghorydd amaethyddol Anna Bowen hefyd wedi helpu gyda gwybodaeth dechnegol ac mae wedi bod o help mawr.   

Mae Sue yn awyddus i archwilio bywyd cefn gwlad ‘un o’r rhesymau pam rwy'n paentio'r delweddau rwy'n eu gwneud yw i dynnu sylw at yr angen i gefnogi ffermio ar raddfa fach leol. Os ydym am i gefn gwlad barhau i fod yn dirwedd hyfyw, ffyniannus a hardd yn hytrach nag yn un 'fferm-ffatri enfawr', mae'n rhaid i bob un ohonom wneud ein rhan. Rwy'n gobeithio mewn rhyw ffordd fach fod fy ngwaith yn gwneud pobl yn ymwybodol o'r angen i gefnogi ffermio lleol, boed hynny drwy brynu cig organig cynaliadwy, mynd i farchnadoedd ffermwyr, bwyta mwy o gynnyrch tymhorol a gynhyrchir yn lleol, pa bynnag fwyd a ddewiswch chi, credaf y gallwn i gyd chwarae ein rhan.
Cynhelir yr arddangosfa gelf 'Bywydau Cefn Gwlad' ym Mhwerdy, Stryd y Capel, Pont-tyweli, Llandysul SA44 4AH dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 10am – 4pm bob dydd.

Mae Sue yn estyn croeso i bawb ac yn enwedig i'r gymuned ffermio alw heibio a dweud helo ac mae bob amser yn awyddus i glywed straeon am deuluoedd ffermio ar hyd y cenedlaethau.
Cysylltu: Sue 01239 851615
thepopupgallery@btinternet.com 
www.suedewhurst.co.uk